EUxperience

EUxperience

Projekt mobility zaměstnanců

Po celém světě se už desítky let budují science centra za účelem neformálního vzdělávání široké veřejnosti v oblasti přírodních věd a techniky. Interaktivní expozice science center, ale i jejich doprovodná programová nabídka, jsou mimořádně účinným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, protože vzdělávání tu probíhá formou osobní zkušenosti a vlastního prožitku – co si vyzkoušíte, to se lépe a rychleji naučíte.

Mezi nejčastější návštěvníky science center obecně patří rodiny s dětmi a školní skupiny. Potenciál využívat science centra i k neformálnímu vzdělávání dospělých je však také vysoký. Předložený projekt mobility je připraven tak, aby přispěl k lepšímu naplnění tohoto potenciálu především u VIDA! science centra provozovaném příspěvkovou organizací Moravian Science Centrum Brno. Zaměstnanci VIDA! se díky projektu detailně seznámí a získají osobní zkušenosti s nabídkou pro dospělé poskytovanou zahraničními science centry, které mají výrazně delší provozní historii než česká science centra. Tyto poznatky následně povedou ke zvýšení atraktivity VIDA! science centra u dospělých a lepšímu využijí možností centra v oblasti neformálního celoživotního vzdělávání. Výsledky projektu budou šířeny směrem k dalším českým science centrům i k veřejnosti.

 

Hlavní cíle

  • zatraktivnit a rozšířit programovou nabídku science centra pro dospělé návštěvníky,
  • zlepšit způsob oslovení návštěvníků, komunikace s nimi a jejich aktivizace,
  • rozvíjet expoziční část science centra s ohledem na potřeby dospělých návštěvníků,
  • zlepšit marketingovou komunikaci směrem k dospělým,
  • posílit profesní kontakt se zahraničními science centry jak na úrovni organizace, tak na úrovni jednotlivců.
 

Aktivity

Projekt se skládá ze sedmi mobilit do celkem deseti zahraničních science center, ve kterých budou pracovníci prostřednictvím stínování obdobných pozic získávat znalosti a dovednosti potřebné k rozvoji kvality své práce a sledování daných cílů. V rámci projektu se také uskuteční jedna mobilita za účelem účasti na vzdělávacím programu na mezinárodní konferenci zabývající se tématem popularizace a prezentace vědy. Mobilit se celkem zúčastní 48 účastníků, jejichž výjezdy se budou realizovat v průběhu dvou let.

Stínování v evropských science centrech se budou účastnit pracovníci zabývající se lektorováním, performováním, uváděním a tvorbou programových aktivit, techničtí pracovníci podílející se na rozvoji expozice, koordinační pracovníci zabezpečující denní provoz centra a komunikaci s návštěvníky, pracovníci marketingu a manažerští pracovníci zodpovídající za koncepční a organizační stránku rozvoje jednotlivých oddělení. Prostřednictvím osobní zkušenosti se seznámí s provozem science centra, programovou nabídkou, metodami komunikace s veřejností, způsoby prezentace poznatků i organizace práce, oslovování veřejnosti a dalšími dílčími oblastmi podle jejich profesního zaměření. Budou mít možnost diskutovat s pracovníky zahraničních science center o osvědčených způsobech práce, inspirovat se přístupy k neformálnímu vzdělávaní, sdílet vlastní zkušenosti a porovnat praxi jednotlivých organizací. Na mezinárodní konferenci pak získají znalosti například z oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání, způsobů komunikace vědy, využívání technologií, nebo marketingu a komunikace.

 

Dopad

Projekt mobility zaměstnanců bude mít obecně dopad na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti vzdělávání, vývoje expozic a managementu. Z hlediska naší organizace pak bude hlavním přínosem zkvalitnění nabídky science centra pro dospělé návštěvníky, vývoj programových prvků stejně jako inspirace v oblasti rozvoje expozic a přístupech k marketingové komunikaci. Posíleny budou i znalosti a zkušenosti v oblasti organizace interního vzdělávání. Změny se pak odrazí ve větší atraktivitě science centra u dospělých, v lepším naplnění jeho potenciálu v oblasti celoživotního vzdělávání a měly by se také projevit zvýšením podílu osob starších osmnácti let na návštěvnosti centra.

 

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou pro šíření výsledků projektu budou obdobně zaměřené organizace, tedy science centra popřípadě jiné instituce popularizace vědy. Z tohoto důvodu zaměříme šíření výsledků především na členy České asociace science center (ČASC), jejíž je VIDA! science centrum členem. Výsledky budeme šířit také směrem k široké veřejnosti a to prostřednictvím našich webových stránek, facebooku a zmínkách v PR článcích v lokálních médiích. Informace o realizaci projektu také zařadíme do naší výroční zprávy a do tiskových zpráv.

 

Jak mobilita probíhá?

Obecně jsou pro mobilitu vyčleněny dva dny na cestu tam a zpátky a další dva dny na samotný pobyt v science centru. Pokud je v plánu během jedné mobility navštívit více center, pak se počítá i s dnem na přejezd mezi destinacemi.

Celkový koncept všech mobilit je koncipován tak, že první den navštíví účastníci mobility science centrum jako běžní návštěvníci. Mají možnost si volně projít celou expozici a vyzkoušet si exponáty a strávit v centru libovolně dlouhou dobu. Během toho se většinou každý zaměřuje na sledování toho, co ho zajímá z profesionálního hlediska. Na následující den jsou pak domluveny osobní schůzky se zaměstnanci centra. Během těchto schůzek mají možnost naši zaměstnanci zjistit podrobnosti ohledně běžného provozu centra, programové a expoziční části, zajímají se o způsob komunikace s návštěvníkem, vizuální koncept centra nebo o to, jakým způsobem mají uzpůsoben gift shop. Tyto osobní schůzky jsou našimi kolegy velmi ceněny a bývají velmi inspirující a motivační. Po skončení mobility jsou pak její účastníci vyzváni k vyplnění dotazníku, kde mohou popsat svůj dojem a celkový dopad jejich cesty na jejich práci ve VIDA!

Uskutečněné mobility

Mobilita Velká Británie, Skotsko

Cíl cesty: Glasgow Science Centre, Newcastle – Life - International centre for Life

První cesta proběhla již na konci roku 2018 v termínu od 2. do 7. listopadu. Cesty se zúčastnilo 8 zaměstnanců VIDA! a společně navštívili nejprve Glasgow Science Centre v Glasgow. Toto centrum velmi často pořádá přednášky a setkání s vědci na různá témata, pravidelné přednášky o výrobě ginu a whisky a tematické večery pro dospělé. Další navštívené Life science centrum se nacházelo v Newcastle upon Tyne. Toto centrum také pořádá pravidelné přednášky s vědci v neformální prostředí pod názvem „Bright Club“ a organizuje dvoudenní festival invence, tvořivosti a vynalézavosti.

 

Mobilita Velká Británie

Cíl cesty: Londýn – Science Museum, Birmingham – Thinktank, Cardiff – Techniquest

Další mobilita, v pořadí druhá, proběhla znovu ve Velké Británii v termínu od 25. 2. do 5. 3.2019. Nejprve skupina navštívila londýnské Science Museum, které kombinuje přístup klasického muzea a science centra. Zde je nejvíce zajímala akce pro dospělé - Late Night, kterou měli možnost navštívit. Je to akce podobná VIDA! After Dark. Další návštěva mířila do science centra Thinktank v Birminghamu, kde kromě standardní expozice, nabízí i interaktivní venkovní expozici. Poslední návštěva v rámci této mobility směřovala do Techniquestu v Cardiffu. Techniquest je nejstarší britské science centrum, které je specifické vlastním navrhováním a výrobou exponátů.

 

Mobilita Malta

Cíl cesty: Kalkara – Esplora, Interactive Science Centre

Třetí mobilita proběhla na ostrově Malta v termínu od 15. do 18. 4. 2019. Zaměstnanci navštívili interaktivní science centrum Esplora, kde se zajímali především o programovou a provozní část. Všímali si návštěvníků a jak s nimi zaměstnanci centra pracují. Esplora je poměrně mladé centrum s progresivním a inovativním přístupem.

 

Mobilita Norsko

Cíl cesty: Sarpsborg – Inspiria Science Center

V pořadí již čtvrtá mobilita, v termínu od 13. do 17. 5.2019, tentokrát směřovala na sever do norského Sarpsborgu, kde se nachází science centrum Inspiria. Toto centrum nabízí standardní programovou nabídku a expozici s hands-on exponáty, které jsou často kombinovány s multimediální obsahem.

 

Mobilita Dánsko

Cíl cesty: Kodaň – konference Ecsite 2019

Tato mobilita nebyla zaměřena na stínování, ale jednalo se o účast na pravidelné roční konferenci Ecsite, která se pro letošek konala v Kodani. Konference Ecsite je určena pro všechny organizace zabývající se popularizací a prezentací vědy a techniky. Konference nabízí spoustu přednášek, workshopů a příležitostí pro setkávání a navazování kontaktů.

 

Mobilita Belgie, Holandsko

Cíl cesty: Mechelen – Technopolis, Amsterdam – NEMO Science Museum

Během této šesté mobility navštívili zaměstnanci VIDA! dvě science centra. První z nich bylo nedaleko Bruselu, v obci Mechelen, kde se nachází science centrum Technopolis. Toto centrum je pro nás zajímavé zejména programovou nabídkou, konkrétně science show, za která dostala ocenění na evropské soutěži Science Me! Další science museum Nemo v Amsterdamu je zajímavé pro svou střešní venkovní expozici, která je volně přístupná návštěvníkům. NEMO kombinuje přístupy klasického muzea a science centra a rozvíjí přístupy založené na tinkeringu.

 

Mobilita Polsko

Cíl cesty: Varšava – Copernicus Science Centre

Poslední mobilita v roce 2019 se uskutečnila od 14. do 17. 10. 2019 v hlavním městě Polska v science centru Kopernik. Toto centrum je moderní. Vedle klasické expozice nabízí také dočasné výstavy, pořádá mini-workshopy a robotické science show. V jeho dílnách vznikají vlastní hands-on exponáty.

 

Mobilita Finsko

Cíl cesty: Helsinky – Finnish Science Centre Heureka

Tato destinace byla rozdělena do dvou samostatných cest. První z nich se uskutečnila na jaře 2020, druhá se měla konat v dubnu. Kvůli celosvětové pandemii Coronaviru a přísným epidemiologickým opatřením bylo nutné druhou cestu odložit do letních měsíců.

1. cesta: 9.–12. 3. 2020

První výprava měla možnost v jarních měsících navštívit finské science centrum Heureka. První den návštěvy využili k prohlídce expozice a k detailnímu seznámení s jeho nabídkou včetně návštěvy pořadu v planetáriu. Další den proběhly schůzky se dvěma zástupci Heuréky, kterými byli Mikko Myllykoski, Experience Director a Jutta Kujasalo, Learning Manager. Měli pro nás připravené prezentace, které výborně shrnovaly veškeré důležité informace o provozu zdejšího science centra. Inspiraci jsme získali například v oblasti eventů pro dospělé, práci s dobrovolníky, pořádání kurzů pro učitele, organizace klubů pro rodiny, kreativní práce s tématem dinosaurů atd. Součástí schůzky byla i možnost navštívit veřejnosti běžně nepřístupné prostory – zázemí pro výrobu exponátů a dočasných výstav nebo kanceláří zaměstnanců. Po schůzkách jsme ještě věnovali čas návštěvě expozice.

2. cesta: 17. – 20. 8. 2020

Cílem naší cesty do Finska byla návštěva helsinského science centra Heureka. První den jsme měli možnost dopodrobna prozkoumat vnitřní i venkovní prostory science centra a to včetně krátkodobých výstav, kde nás zaujala především výstava Wild Wild Wood. Následující den jsme pak měli možnost setkat se s Mikkem Myllykovskim, ředitelem Heuréky, který nám představil science centrum z provozního a ideového hlediska. Proběhla také výměna zkušeností a vzájemná inspirace a to nejen při této schůzce, ale i při setkávání s pracovníky na dalších pozicích.

 

Fotogalerie

Aby vám už nikdy nic neuniklo

Vymýšlíme pořád něco nového a vy o tom můžete vědět mezi prvními, stačí tady teď nechat svůj e-mail.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VIDA! Program

293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Vyhledávání

Zadejte hledný výraz a potvrďte

Možná hledáte