Návštěvní řád VIDA! science centra

Návštěvní řád VIDA! science centra

Zakoupením vstupenky je uzavřena smlouva mezi návštěvníkem a provozovatelem VIDA! science centra

Zakoupením vstupenky je uzavřena smlouva mezi návštěvníkem a provozovatelem VIDA! science centra – Moravian Science Centre Brno, příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, IČ 29319498, se sídlem
Křížkovského 554/12, 603 00 Brno (dále jen MSCB) o návštěvě a prohlídce expozice VIDA!, včetně doprovodných programů.

Návštěvník se touto smlouvou zavazuje dodržovat všechny pokyny tohoto návštěvního řádu. Návštěvník se účastní prohlídky výlučně na vlastní odpovědnost a v případě dětí do 10 let na odpovědnost doprovodu staršího 18 let.

Pojmy:

MSCB – Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VIDA! – objekt VIDA! science centra, Křížkovského 554/12, Brno
VIDÁtor – označený pracovník VIDA! science centra

Otevírací doba:

Aktuální otevírací doba je uvedena na webu www.vida.cz.

Vstupné:

Vstupné se řídí platným ceníkem VIDA!, který je k dispozici na webu www.vida.cz a u pokladen.

Kapacita veřejně přístupných prostor:

Divadlo vědy: 90 osob
Multifunkční sál: 200 osob
Maximální kapacita objektu: 1150 osob

Školní skupiny:

Maximální kapacita jedné školní skupiny pro individuální programy je dle konkrétního programu. Pedagogický dozor odpovídá za svěřené děti po celou dobu prohlídky expozice či účasti na individuálních programech VIDA!

Povinnosti návštěvníků:

 • Vstup a prohlídka expozice VIDA! jsou podmíněny dodržováním platných právních předpisů ČR, interních směrnic provozovatele – MSCB, p. o. a tohoto návštěvního řádu.
 • Vstup do VIDA! je možný pouze s platnou vstupenkou nebo dokladem umožňujícím bezplatný vstup.
 • Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat Návštěvní řád VIDA! science centra. Reklamace vstupenek je možné uplatnit pouze u pokladny před vstupem do placené zóny VIDA!
 • Vstupenka je platná v den zakoupení, pokud není na vstupence uvedeno jinak.
 • Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je po celou dobu za dítě odpovědná.
 • Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení VIDA!, aby neohrožoval zdraví své, ostatních návštěvníků a pracovníků VIDA!
 • Návštěvník je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
 • Návštěvník je povinen zacházet s interaktivními exponáty dle přiložených návodů či pokynů VIDÁtorů.
 • Návštěvník je povinen řídit se pokyny VIDÁtorů a ostatních pracovníků MSCB. Při neuposlechnutí pokynů nebo zákazů může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vstupného. Mimo to se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu dle obecně platných právních předpisů.
 • Návštěvník je povinen ihned nahlásit VIDÁtorům zranění či zdravotní indispozici kterékoliv osoby, závadu exponátu či zařízení VIDA! ohrožující zdraví osob či hrozící poškozením majetku.
 • Návštěvník je povinen vypnout vyzvánění mobilního telefonu během programů.
 • VIDA! si vyhrazuje právo pořizovat ve svých prostorách reportážní fotografie určené k prezentaci na internetu a vybraných tištěných materiálech.
 • Návštěvník si může odložit cenné věci do uzamykatelných skříněk při vstupu do VIDA! Při ztrátě klíče do uzamykatelné skříňky účtujeme za otevření skříňky poplatek 100 Kč.

Návštěvníkům je zakázáno:

 • Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách VIDA!
 • Vnášet do prostor VIDA! alkohol a jiné návykové látky, zbraně, nebezpečné chemické látky a jiné předměty, které by mohly ohrozit život a zdraví ostatních návštěvníků a pracovníků VIDA!
 • Konzumovat jídlo a nápoje mimo vyhrazené prostory VIDA!
 • Odhazovat odpadky a žvýkačky mimo odpadkové koše.
 • Pohybovat se v objektu s jakýmikoliv zvířaty kromě označených vodících psů ZTP.
 • Zasahovat do jakýchkoliv technologických rozvodů objektu.
 • Rušit přílišným hlukem své okolí nebo jinak znepříjemňovat prohlídku ostatním návštěvníkům.
 • Vkládat jakékoliv části těla do nebezpečných prostor a pohyblivých částí exponátů.
 • Svévolně přemísťovat zařízení a exponáty VIDA!
 • Odnášet vystavené exponáty či jakékoliv jejich části.
 • Vstupovat do objektu VIDA! s kolečkovými bruslemi, jízdními koly, koloběžkami, skateboardy apod.
 • Vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných.
 • Poškozovat exponáty či jakákoliv jiná zařízení VIDA! včetně ovládacích prvků.
 • Jakkoliv manipulovat s exponáty, artefakty, výzdobou a zařízením, které jsou označeny jako nefunkční.
 • Vstupovat na konstrukce, ochranná zábradlí nebo řetízky apod. či zvedat děti nebo jim umožnit výstup na tyto konstrukce (nebezpečí pádu osob z výšky nebo do hloubky, pád předmětů na osoby, nárazu do konstrukcí a jiných předmětů apod.).
 • Odkládat zavazadla či jiné předměty mimo šatnu či ostatní vyhrazená místa.

Dodatek k návštěvnímu řádu od 1. 8. 2021:

Expozice:

 • Kapacita expozice je snížena na 900 osob v jednu chvíli.
 • Vstup do expozice je možný pouze s respirátorem zakrývajícím nos a ústa. Dětem od 3 do 15 let (včetně) postačí jako ochrana chirurgická rouška. Děti do 2 let (včetně) a osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami nemusí mít roušku vůbec.
 • Na WC a v expozici je k dispozici dezinfekce rukou.
 • Na pokladně jsou k zakoupení respirátory.

Venkovní expozice:

 • Je nutné mít nasazený respirátor / roušku pokud jsou kolem osoby ve vzdálenosti menší než 2 metry.

Bastlírna:

 • V Bastlírně jsou pracovní stoly uspořádány jednotlivě.
 • Kapacita Bastlírny je 16 osob.
 • Po odchodu skupiny je stůl i nářadí dohlížejícím Vidátorem vydezinfikován.
 • Provoz 11:00–16:00.

Divadlo vědy:

 • Je uzavřeno. Není možné, aby probíhaly science show ani promítání 3D filmů.

Výukové místnosti (labodílny, objevovny, multifunkční sál):

 • Na program je povolen vstup pro maximálně 16 osob.
 • Vstup do výukových místností je možný pouze s respirátorem / rouškou zakrývající nos a ústa.

Vstupní hala, šatna, giftshop:

 • Návštěvníci dodržují dvoumetrový rozestup od ostatních při čekání na odbavení na pokladně, šatně či gifsthopu.
 • Návštěvníkům je k dispozici dezinfekce rukou.
 • Návštěvníci mají zákaz vstupu do prostoru šaten.
 • Návštěvníkům jsou k dispozici kromě šatny uzamykatelné skříňky napravo a nalevo od vstupu.

Při podezření na možné příznaky covid-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do prostor VIDA! science centra.
 • Pokud návštěvník vykazuje některý z možných příznaků covid-19, je vyzván k co nejrychlejšímu opuštění prostor s použitím roušky a požadovaného odstupu a také požádán o zanechání kontaktu pro spádovou hygienickou stanici, která bude o podezření informována.
 • Pokud se u zaměstnance v průběhu práce příznaky objeví, opustí prostory VIDA! science centra v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Bude informována spádová hygienická stanice.

Vstup do objektu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, osobám se silně znečištěným oděvem; takové osoby mohou být z objektu vykázány.

Tento Návštěvní řád VIDA! science centra byl schválen dne 27. 11. 2014 s účinností od 1. prosince 2014.

Mgr. Lukáš Richter
ředitel
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Aby vám už nikdy nic neuniklo

Vymýšlíme pořád něco nového a vy o tom můžete vědět mezi prvními, stačí tady teď nechat svůj e-mail.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VIDA! Program

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Vyhledávání

Zadejte hledný výraz a potvrďte

Možná hledáte