Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Právo na informace je právo občanů vůči státu, resp. vůči orgánům veřejné moci, které mají povinnost nejen odpovídat na jednotlivé žádosti o poskytnutí informací, ale i o své činnosti informovat samostatně.

 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 3. Z žádosti musí být zřejmé:
  • že je určená MSCB, p.o.,
  • co je požadováno,
  • kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele (je‐li odlišná od trvalého bydliště žadatele, žadatel uvede i své trvalé bydliště), u právnických osob název, sídlo a IČO, případně jméno statutárního zástupce či osoby pověřené ve věci jednat.
  • U žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být také uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti vlastnoruční podpis. Neobsahuje‐li žádost všechny tyto údaje nebo jsou údaje uvedené žadatelem nepravdivé, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a MSCB, p.o. řešena nebude.
 4. K žádosti uplatněné ústně, prostřednictvím osobního jednání nebo telefonicky oslovený úsek MSCB, p.o., poskytne žadateli informaci bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost bezprostředně odpovězeno, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 5. Adresa pro písemné podání žádostí:
  Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
  ředitel
  Křížkovského 554/12, 603 00 Brno
 6. Způsoby podání žádostí:
  • písemně na adresu uvedenou v bodě 5
  • osobně řediteli MSCB, p.o. na adrese Křížkovského 554/12, Brno nebo elektronicky na e‐mailové adrese lukas.richter@vida.cz
 7. Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti MSCB, p.o.
 8. Pokud je požadovaná informace již zveřejněna, sdělí MSCB, p.o. žadateli ve lhůtě 7 dnů, kde a jakým způsobem získá odpověď na svoji žádost.
 9. MSCB, p.o. posoudí obsah žádosti a
  • pokud je žádost nesrozumitelná, příliš obecná nebo z obsahu žádosti není zřejmá požadovaná informace, vyzve MSCB, p.o. žadatele ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní‐li žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů, nebude MSCB, p.o. žádost dále řešit,
  • v případě, že se žádost nevztahuje k činnosti MSCB, p.o., bude tato žádost odložena a žadatel bude o odložení vyrozuměn ve lhůtě 3 dnů,
  • poskytne informace z žádosti vyplývající ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, nebo v elektronické podobě.
 10. Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů o 10 dnů; za závažné důvody je považováno:
  • vyhledávání a sběr objemného množství informací
  • konzultace s jinými institucemi
  • Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty stanovené pro poskytnutí informace.
 11. MSCB, p.o., neposkytne informace v případech dle § 7 – 12 zákona č. 106/1999 Sb.
 12. Neposkytne‐li MSCB, p.o. informace ve lhůtě pro vyřízení, má se za to, že odepřelo poskytnutí informace. Proti tomuto se lze odvolat resp. dovolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 13. Dovolání lze podat na adresu:
  Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
  ředitel
  Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

  Dovolání lze podat pouze písemně. Dovolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde‐li o fyzickou osobu), název (jde‐li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje dovolání obsahovat nebude, MSCB, p.o. dovolání odloží.
 14. Proti rozhodnutí o dovolání se nelze odvolat.
 15. Adresa elektronické podatelny – ID datové schránky: 2jyregu
 16. Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 17. Povinný subjekt, tj. MSCB, p.o – je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník je odvozen od sazebníku JMK.

Úhrada za rozsáhlé vyhledání informací

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) Pořízení kopií:

 1. Kopírování na kopírovacích strojích
a) kopírování černobílé
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 1,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 2,00 Kč/A3
atypické materiály, větší než A3 individuální kalkulace nákladů
b) kopírování barevné
formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 6,00 Kč/A3
atypické materiály, větší než A3 individuální kalkulace nákladů
2. Tisk na tiskárnách PC
a) tisk černobílý
formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
b) tisk barevný
formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 4,00 Kč/A4
3. Skenování

Podle formátu požadované informace jako v případě kopírování na kopírovacích strojích [viz písm. A) bod 1. písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku].

 

B) Opatření technických nosičů dat:

nenahrané CD 6,00 Kč/1ks
nenahrané DVD 8,00 Kč/1ks
jiný nosič individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)
 

C) Odeslání informací žadateli:

Náklady na poštovní služby podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 231,00 Kč/hod.

E) Licenční odměna za oprávnění informaci užít

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

 

Platnost uvedených podmínek a sazebníku: od 1. 1. 2013

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace

Sdílejte!

Aby vám už nikdy nic neuniklo

Vymýšlíme pořád něco nového a vy o tom můžete vědět mezi prvními, stačí tady teď nechat svůj e-mail.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VIDA! Program

272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Vyhledávání

Zadejte hledný výraz a potvrďte

Možná hledáte